Sklep

Regulamin Użyczenia Kontenerów i Wywozu Odpadów Online

Zakres zastosowania i definicje

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Użyczenia Kontenerów i Wywozu Odpadów (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów budowlanych oraz ma zastosowanie do wszystkich umów w przedmiocie wywozu odpadów od zawartych dnia 1 marca 2016r. oraz zleceń złożonych od dnia 1 marca 2016 r. na podstawie umów w przedmiocie wywozu odpadów budowlanych zawartych przed dniem 1 marca 2016r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych SANITRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Zleceniodawcą.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 3. Sanitrans – należy przez to rozumieć – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych działające pod firmą SANITRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Przemysłowej 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362413, NIP: 5542880833, REGON: 340791060;
 4. Zleceniodawcy – należy przez to rozumieć – podmiot, z którym została zawarta umowa w zakresie wywozu odpadów budowlanych;
 5. Stronach – należy przez to rozumieć – podmioty zawierające Umowę, tj. Sanistrans i Zlecenodawcę;
 6. Umowie – należy przez to rozumieć – stosunek prawny łączący Strony, uregulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dokumentem zatytułowanym „Umowa” i/lub dokumentem zatytułowanym „Zlecenie”;
 7. Kontenerze – należy przez to rozumieć – kontener na odpady budowlane o pojemności 2,5m3 5m3 lub 7m3 25m3 stanowiący własność P.U.K. Sanitrans Sp. z o.o.;
 8. Cenniku – należy przez to rozumieć wykaz aktualnie obowiązujących cen za jednorazowy wywóz kontenera, zamieszczony na stronie internetowej www.Sanitrans.pl
 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zawarte są określenia zdefiniowane w ustawie o odpadach, oznaczają one to co wynika z jej treści. W przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, przyjmuje się jego znaczenie potoczne.
Przedmiot współpracy

§ 2

 1. Przedmiotem współpracy między Stronami jest odpłatna usługa w zakresie wywozu odpadów budowlanych, w ramach której Sanitrans zobowiązuje się do podstawienia i udostępnienia kontenera przez okres do 5 dni roboczych, w miejscu o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Okres, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli z umów wywozu odpadów budowlanych zwartych przed dniem 1 marca 2016r. wynika inny okres.
 3. W ramach usługi określonej w ust. 1 Sanitrans zobowiązany jest do odbioru kontenera wraz z wywozem odpadów w nim zgromadzonych z miejsca o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu do miejsca ich składowania, unieszkodliwiania lub odzysku, z wyłączeniem odpadów określonych w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w ust. 1, za każdy kolejny dzień udostępnienia kontenera,  Sanitrans naliczać będzie opłatę w wysokości 60 zł netto (słownie: sześćdziesiąt złotych netto) -dotyczy każdego rozmiaru kontenera
Miejsce podstawienia i odbioru kontenera

§ 3

 1. Miejscem podstawienia kontenera i odbioru odpadów w nim zebranych jest część nieruchomości gruntowej, wskazanej przez zleceniobiorcę w umowie i/lub zleceniu.
 2. Kontener zostanie ustawiony w miejscu widocznym, trwale wyodrębnionym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni.
 3. Zleceniodawca powinien dysponować tytułem prawnym do miejsca podstawienia i odbioru kontenera i zobowiązany jest do jego udostępnienia Sanitransowi na czas wykonania umowy. W przypadku wyznaczenia Sanitransowi  miejsca do podstawienia i odbioru kontenera na terenie drogi publicznej, chodnika położonego wzdłuż nieruchomości lub na terenie prywatnym, Zleceniodawca obowiązany jest uzyskać wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowne pozwolenie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. Skutki prawne wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego ustępu obciążają wyłącznie Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się utrzymać miejsce podstawienia i odbioru kontenera oraz drogę dojazdową w takim stanie, aby możliwy był wjazd i wyjazd samochodu specjalistycznego służącego do odbioru odpadów oraz aby zapewniona została możliwość swobodnego dostępu do kontenera w sposób umożliwiający jego załadunek na naczepę samochodu specjalistycznego.
 5. Utrzymanie miejsca podstawienia i odbioru oraz drogi dojazdowej, o których mowa w ust. 4 polega w szczególności na:
 6. zapewnieniu odśnieżenia;
 7. zapewnieniu ewentualnego odgruzowania;
 8. utwardzeniu w razie konieczności;
 9. usunięciu ewentualnych innych przeszkód fizycznych, w tym zaparkowanych wokół kontenerów samochodów;
 10. usunięciu ewentualnych przeszkód prawnych
 11. W przypadku niewypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku określonego w ust. 4 i 5, w wyniku którego nie ma możliwości przejazdu samochodu specjalistycznego lub nie ma możliwości załadunku odpadów do pojazdu, usługę określoną w § 2 niniejszego Regulaminu, uważa się za wykonaną i w pełni odpłatną, a ponadto upoważnia to Sanitrans do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.
Kontener na odpady

§  4

 1. W celu należytego wykonania umowy Sanitrans zobowiązuje dostarczyć i udostępnić Zamawiającemu na czas wykonywania umowy kontener na odpady budowlane.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać norm objętościowych udostępnionych mu kontenerów, tj. w szczególności nie przepełniać kontenerów odpadami. Przepełnienie kontenera w sposób uniemożliwiający jego odbiór spowoduje wstrzymanie wywozu do czasu zapewnienia stosownych norm objętościowych, a ponadto upoważnia Sanitrans do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. Sanitrans zobowiązany jest do odbioru wyłącznie odpadów budowlanych określonych w umowie i/lub zleceniu.
 4. Sanitrans nie jest zobowiązany do odbioru innych odpadów niż określone w ust. 1 , w szczególności do odbioru odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim: azbestu i eternitu, przeterminowanych lekarstw).
 5. W przypadku odpadów takich jak: styropian, wełna, papa, materiały izolacyjne funkcjonuje oddzielny cennik dostępny na stronie www.Sanitrans.pl.
 6. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 4 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej obliczonej jako iloczyn stawki 1900 zł netto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych netto) za tonę i masy wszystkich odpadów znajdujących się w kontenerze oraz do pokrycia kosztów ich utylizacji stanowiących iloczyn stawki za utylizację i całkowitej masy odpadów. W przypadku napełnienia kontenera kilkoma rodzajami takich odpadów koszt utylizacji zostanie ustalony w oparciu o najwyższą stawkę jaka jest przewidziana dla jednego z odpadów.
 7. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 4, Sanitrans uprawniony jest do odmowy odbioru odpadów, zachowując prawo do żądania kary umownej określonej w ust. 5.
 8. Sanitransowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej określonej w ust. 5 na zasadach ogólnych.
 9. Ostateczna klasyfikacja odpadów zostanie dokonana na składowisku odpadów znajdującym się w siedzibie Sanitransu.
 10. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użycie kontenera. W przypadku zniszczeń mechanicznych, zmiany koloru lub zabrudzenia kontenera przekraczających normalną i prawidłową eksploatację, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w szczególności kosztami naprawy bądź zakupu nowego kontenera. Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nieprawidłowej eksploatacji kontenerów przez Zleceniodawcę.
 11. Zleceniodawca odpowiada za zgromadzone w kontenerze odpady do czasu przekazania ich Sanitransowi.
 12. Zleceniodawca nie może użytkować kontenerów udostępnionych mu przez Zleceniobiorcę w innymi miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 13. Sanitrans jest uprawniony do odmowy podstawienia i udostępnienia kontenera w miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli stwierdzi iż stwarzałoby to zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób trzecich lub zagrożenie dla ruchu drogowego.
Sposób wykonania usługi

§ 5

 1. Sanitrans przystępuje do wykonania usługi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy zawierającego w szczególności informację o miejscu i odbiorze kontenera, rodzaju odpadów budowlanych jakie Zleceniodawca chce umieścić w kontenerze oraz terminie odbioru kontenera.
 2. Sanitrans odbiera i transportuje kontener z odpadami za pomocą specjalistycznych środków transportu. W chwili odbioru odpadu Sanitrans  staje się posiadaczem odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach.
 3. W przypadku potrzeby zgromadzenia w kontenerze betonu w stanie ciekłym (lub innej substancji ciekłej) Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Sanitrans na 24-godziny przed planowanym gromadzeniem betonu lub innej substancji w stanie ciekłym. Stawki za odbiór odpadu tężejącego lub stanie ciekłym ulegają odpowiedniemu podwyższeniu w oparciu o odrębne kalkulacje.
 4. W chwili odbioru odpadów Zleceniobiorca obowiązany jest czytelnie podpisać Zlecenie potwierdzające wykonanie usługi przez Sanitrans.
 5. Niezłożenie zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi przez Sanitrans w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Zleceniodawcy faktury VAT określonej w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z tym, iż Zleceniodawca traktuje usługę jako prawidłowo wykonaną oraz akceptuje wynikającą z faktury należność do zapłaty.
Płatność

§ 6

 1. Za wykonane usługi Sanitransowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 2. Koszt odbioru kontenera na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota jest wliczony w cenie podstawienia kontenera. W przypadku odbioru kontenera z innych lokalizacji niż określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, do należnego Sanitransowi  wynagrodzenia zostanie doliczona opłata transportowa zgodna z obowiązującym Cennikiem – Zwrot kosztów dojazdu.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, w przypadku gdy Zleceniodawca nie wyrazi zgody na terminowy odbiór kontenera po przybyciu Sanitransu w miejsce podstawienia i odbioru kontenera, Sanitrans do należnego mu wynagrodzenia uprawniony jest doliczyć opłatę transportową stanowiąca iloczyn stawki 3,50 zł netto (słownie: trzy złote netto) za kilometr i odległości na trasie Sanitrans – miejsce podstawienia i odbioru kontenera w dwie strony.
 4. Sanitrans  wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT za wykonaną usługę. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek wskazany na tej fakturze.

Zleceniodawca składając Sanitrans zlecenie równocześnie oświadcza, iż zapoznał się z warunkami płatności i w pełni je akceptuje.

Rozstrzyganie sporów

§ 7

 1. W przypadku sporów związanych z realizacją umowy Strony obowiązują rozwiązać je w sposób polubowny.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób określony w ust. 1, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Sanitransu.
Przepisy końcowe

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
 2. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy zawieranej z Sanitransem.
 3. Zawierając umowę z Sanitransem, Zleceniodawca godzi się na stosowanie względem niego postanowień powyższego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016r.
 5. Regulamin w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie Sanitransu  w Białych Błotach, przy ul. Przemysłowej 12.